Ratujmy gimnazja

LIST PROFESORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH ORAZ OŚRODKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH PRZECIWKO CHAOTYCZNYM ZMIANOM W OŚWIACIE


Solidarność z dziećmi i nauczycielami

Sprzeciwiamy się chaotycznym zmianom w systemie oświaty w Polsce oraz wprowadzaniu (siłowym i błyskawicznym) tych modyfikacji bez ich merytorycznego przygotowania. Zmiany w oświacie to zbyt poważna sprawa dla dzieci, ich rodziców, ale także dla systemu kształcenia wyższego. Warto zwrócić uwagę, że nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających konieczność np. likwidacji gimnazjów i funkcjonującego od kilkunastu lat toku kształcenia. Według wielu niezależnych badań przynosi on coraz lepsze efekty i jest stawiany za wzór innym krajom (patrz: Raport PISA 2012). W wypowiedziach członków rządu usłyszeć można odwołania do anonimowej opinii bliżej nieokreślonych nauczycieli akademickich krytykujących obecny system edukacji. Należy jednak zaznaczyć, że negatywne opinie nauczycieli akademickich na temat kandydatów na studia nie są jednoznaczne z negacją gimnazjów. Krytyka wypływa raczej z umasowienia studiowania, a nie z niepowodzenia reformy edukacyjnej wprowadzającej ten typ szkół.

Jesteśmy oburzeni zapowiedzią włączenia na szeroką skalę politycznych treści do programów nauczania pod pozorem zwiększenia roli wychowania patriotycznego i historii. Szkoła powinna pozostać neutralna światopoglądowo, szerzyć obok patriotyzmu wartości ogólnoludzkie i tolerancję, a także przygotowywać do funkcjonowania przyszłych świadomych obywateli w zglobalizowanym, także cyfrowym i wielokulturowym świecie.

Mimo że przeróbki nazywane szumnie „reformą edukacyjną" zaangażują znaczne środki finansowe z budżetu państwa, ich efekty, zamiast posłużyć unowocześnieniu metod nauczania i pracy z młodzieżą, będą powierzchowne (jak np. zmiana nazewnictwa). Wysokość niezbędnych nakładów nie została określona i jest niemożliwa do oszacowania, ponieważ nie został opracowany program „reformy”. Przez ostatnich kilkanaście lat funkcjonowania obecnego systemu szkolnictwa inwestowano w wyszkolenie nauczycieli przygotowujące do pracy z grupami wiekowymi, na które obecnie podzieleni są uczniowie szkół. Pomimo braku dowodów na to, że system ten nie zdał egzaminu, rezygnuje się z efektów szkolenia oraz z wypracowanego doświadczenia tysięcy nauczycieli.

Poniesiono olbrzymie nakłady na stworzenie gimnazjów, teraz te środki zostaną bezrefleksyjnie i bezwstydnie zmarnowane.

Jesteśmy przeciwni późniejszemu rozpoczynaniu przez dzieci szkoły podstawowej, które spowoduje opóźnienie rozwoju polskich uczniów. Chcemy, by polskie dzieci miały takie same szanse rozwoju, jak dzieci większości krajów Unii Europejskiej, które rozpoczynają naukę znacznie wcześniej. Chcemy, by na dalszych etapach nauki polska i europejska młodzież miała równy start w dorosłe życie. Źle przygotowana „reforma” systemu edukacji osłabi szanse przyszłych absolwentów z Polski, pociągając za sobą negatywne skutki społeczne i cywilizacyjne.

1. Bartmiński Jerzy, prof. zw. dr hab., UMCS 2. Bednarczyk Anna, prof. dr. hab. UŁ, kierownik studiów doktoranckich 3. Biedrzycki Krzysztof, dr hab., prof. nadzw. UJ, IBE 4. Bobiński Witold, dr hab., UJ 5. Bogołębska Barbara, prof. dr hab., UŁ 6. Czabanowska-Wróbel Anna, prof. dr hab. UJ 7. Czapliński Przemysław, prof. zw., UAM 8. Czermińska Małgorzata, emerytowana prof. zw. dr hab., UG 9. Czyżak Agnieszka, dr hab., prof. nadzw. UAM 10. Darska Bernadetta, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 11. Dybczyński Piotr A., dr hab. prof. UAM 12. Dziubalska-Kolaczyk Katarzyna, prof. zw. dr hab., UAM 13. Fert Józef, prof. zw. dr hab., KUL 14. Fiut Aleksander, prof. zw. dr hab., UJ 15. Gazda Grzegorz, emerytowany prof. zw. dr hab. UŁ 16. Gąsiorowski Piotr, dr hab., prof. UAM 17. Gęsicka Anna dr ha., UMK 18. Goźdź-Roszkowski Stanisław, dr hab., UŁ 19. Gromadzka Beata, dr hab., prof. UAM 20. Guderian-Czaplińska Ewa, dr hab . prof. UAM 21. Iwasiów Inga, prof. zw. dr hab. USz 22. Izdebska Agnieszka, dr hab., prof. nadzw. UŁ 23. Janus-Sitarz Anna, dr hab., prof. UJ 24. Kaniewski Jerzy, dr hab., prof. nadzw. UAM 25. Kędra-Kardela Anna, dr. hab., prof. UMCS 26. Korwin-Piotrowska Dorota, dr hab. UJ 27. Kowalczykowa Alina, emerytowana prof. zw. dr hab., IBL PAN 28. Kowalska Małgorzata, prof. zw. dr hab., Kierownik Katedry Filozofii I Etyki, UwB 29. Koziołek Ryszard, prof. nadzw. dr hab. UŚ 30. Krakowian Przemysław, dr hab. prof. nadzw. UŁ 31. Kudra Barbara, dr hab. prof. UŁ 32. Kuran Michał, dr hab., prof. nadzw. UŁ 33. Kuziak Michał, dr hab., prof. UW 34. Kwiatkowska-Ratajczak Maria, prof. dr hab., UAM 35. Kwieciński Zbigniew, prof. zw. dr hab., UMK 36. Latoch-Zielińska Małgorzata, dr hab., UMCS 37. Leociak Jacek, prof. zw. dr hab., IBL PAN 38. Leyko Małgorzata, prof. dr hab., UŁ, prodziekan 39. Ligęza Wojciech, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku, UJ 40. Łapiński Zdzisław, emerytowany prof. zw. dr hab., IBL PAN 41. Marcinkowska Monika, prof. zw. dr hab., UŁ 42. Matera Paulina, dr hab., UŁ 43. Matuszewski Krzysztof, dr hab., prof. UŁ 44. Nasiłowska Anna, prof. zw. dr hab., IBL PAN 45. Nycz Ryszard, prof. zw. dr hab. UJ 46. Pieniążek Paweł, dr hab., prof. UŁ 47. Pietrzak Magdalena, dr hab. UŁ 48. Pilch Anna, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ 49. Płuciennik Jarosław, prof. zw. dr hab., UŁ, były prorektor ds. programów i jakości kształcenia 50. Podemski Krzysztof, dr hab. prof. UAM 51. Popiel Magdalena, prof. zw. dr hab., UJ 52. Przyborowska Beata, prof. zw. dr hab., UMK 53. Rembowska-Płuciennik Magdalena dr hab., prof. nadzw. IBL PAN 54. Rewers Ewa, prof.zw. dr hab. UAM 55. Różańska Grażyna, dr, AP 56. Rudaś-Grodzka Monika, prof. nadzw. dr hab. IBL PAN 57. Rybicka Elżbieta, dr hab. UJ 58. Smuszkiewicz Antoni, emerytowany prof. zw. dr hab., UAM 59. Sokół Lech, prof. dr hab. Instytut Sztuki PAN 60. Sowa Jan, dr hab., UJ 61. Staroń Anita, dr ha., UJ 62. Swoboda Tomasz, dr hab., prof. UG 63. Szajnert Danuta, dr hab., UŁ 64. Szymańska Marta, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie 65. Śnieżko Dariusz, dr hab. prof. USz 66. Tajsner Przemysław, dr hab., prof. UAM 67. Tomaszewska Grażyna, prof. zw. dr hab., UG 68. Tomaszewski, Feliks dr hab., prof. nadzw. UG 69. Tuchańska Barbara, prof. zw. dr hab. UŁ 70. Wierzbowska Agnieszka, prof. zw. dr hab. n. med., Uniwersytet Medyczny w Łodzi 71. Wierzbowska Ewa M., dr hab., prof. nadzw. UG 72. Wolska Barbara, prof. zw. dr hab. UŁ 73. Wołk Marcin, dr hab., UMK 74. Wrembel Magdalena, dr hab., UAM 75. Wróbel Józef, dr hab., UJ 76. Wróblewski Maciej, dr hab., prof. UMK 77. Zajas Krzysztof, dr hab., prof. UJ 78. Zaleski Marek, prof. zw. dr hab. IBL PAN 79. Zarębski Rafał, dr hab. UŁ 80. Żurek Sławomir Jacek, prof. zw. dr hab. KUL 81. Żynis Bernadetta, dr hab. prof. Akademii Pedagogicznej w Słupsku List podpisali również: Gaszewski Jerzy, dr, UWr Kalęba Beata, dr, UJ Kobylarek Aleksander, dr, UWr Śniecikowska Beata, IBL PAN